محورهای کنفرانس

 

کلیه گرایش‌های مرتبط با موضوع کنفرانس اعم از :

 

اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
به نژادی گیاهان زراعی
زیست فناوری گیاهان زراعی
نظام‌های زراعی (زراعت ارگانیک، کشاورزی پایدار …)
تنش‌های محیطی در گیاهان زراعی
بهره‌وری و کارایی مصرف آب در گیاهان زراعی
روش‌های نوین در تولید محصولات زراعی
علف‌های هرز و مدیریت آن‌ها
حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی
تغییر اقلیم و مدل سازی گیاهان زراعی
زراعت و اصلاح گیاهان دارویی
گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی
ایده های جدید زراعی
ژنتیک
تنوع زیستی
به نژادی
زیست فناوری
تغذیه و تولید
امنیت تولید
علف های هرز
گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
علوم و تکنولوژی بذر
تولید و فناوری
سلامت
کشاورزی
علوم باغبانی
گیاهان دارویی
گیاهان زراعی

و دیگر موضوعات مرتبط